20110808 - Pesta (Riazzino) (TI)
20110808 - Pesta (Riazzino) (TI)
20110809 - Gribbiasca (TI)
20110809 - Gribbiasca (TI)
20110809 - Malvagglia inférieur (TI)
20110809 - Malvagglia inférieur (TI)
20110810 - Cresciano (TI)
20110810 - Cresciano (TI)
20110811 - Censo (TI)
20110811 - Censo (TI)
20110811 - Osogna inférieur (TI)
20110811 - Osogna inférieur (TI)
20110812 - Iragna intégral (TI)
20110812 - Iragna intégral (TI)